Deklaracja Dostępności


Urząd Miasta Poznania zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mrm.poznan.pl

● Data publikacji strony internetowej: 29 grudnia 2013
● Data ostatniej istotnej aktualizacji: listopad 2020


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub
wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne


● Błąd walidacji strony html.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

● Deklarację sporządzono dnia: 28.11.2020
● Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 25.02.2021
● Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Ułatwienia

●Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych
przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

● W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
● Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Matuszczak-Szulc, Dyrektor
Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej.
● e-mail: rmwm@um.poznan.pl
● Telefon: 61 878 5695


Każdy ma prawo:

● zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
● zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
● wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
● dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
● wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
● wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy
udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym
terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest
możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do
organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
● Organ nadzorujący: Urząd Miasta Poznania, Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy
Międzynarodowej
● Adres: ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, adres korespondencyjny: plac Kolegiacki 17,
61-841 Poznań
● E-mail: rmwm@um.poznan.pl
● Telefon: 61 878 5695


Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

● Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku jest
bezprogowe z poziomu chodnika, a drzwi otwierają się automatycznie.
● Winda jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach oraz posiada napisy w
alfabecie brajla.
● W budynku znajduje się toaleta dla osób poruszających się na wózkach.
● Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduję się w podziemiu
budynku, z którego jest możliwość przemieszczenia się windą na parter i piętro.
● Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do siedziby Wydziału Rozwoju
Miasta i Współpracy Międzynarodowej, gdzie znajduje się siedziba Młodzieżowej
Rady Miasta Poznania lub umówienia spotkania z klientem na parterze.
● Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.
● W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Skip to content